kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Araştırma anketi: “Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu”

25 Ağustos 2020

Sözlü tarihçi ve araştırmacı Eda Yiğit, “Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu” başlıklı bir araştırma düzenliyor. Araştırma, sanatçıların güvencesizlik konusundaki genel durumlarını ve pandemi döneminde karşılaştıkları olağanüstü durumları incelemeyi hedefliyor.

Araştırma kapsamında sanatçıların pandemi sürecinde prekarya olarak deneyimlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla bir çevrimiçi anket hazırlandı. Sonuç ürün ise bir makale olarak yayımlanacak.

Beyaz yakalılar, hizmet sektörü çalışanları ya da orta sınıf için aşina olunan prekarya* kavramı, sanatçılara dair pek kullanılmayan bir kavram. Bu sebeple prekar olarak sanatçılara yönelik bir araştırmanın bu dönemde elzem olduğu düşünülerek Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu başlıklı araştırma çerçevesinde bir çevrimiçi anket kurgulandı.

*Prekarya, güvencesiz bir varoluşla yaşam sürdüren kırılgan özneleri, çatısı altında buluştuğu bir tanımlamadır. Emeğin somut ve soyut, geleneksel ve güncel anlamlarıyla örülmüş, proleteryanın kabuk değiştirmiş ve neoliberalizm baskısıyla farklı sınıfsallıklara sıçrayarak yatayda kesen bir tezahürüdür. Güvencesizlik, geçicilik, yabancılaşma, esneklik kavramlarıyla açıklanır.

Prekarya çatısı altında kendini tanımlayabilen sanatçılar anketin hedef kitlesidir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Anket ile edinilen bilgiler araştırma için kullanılacaktır. Toplanan veriler anonimleştirilecektir. Veriler başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecektir.

Anket sonuçlarının analizinin, üretilen çözüm önerilerinin, dayanışma pratiklerinin ve örgütlenme stratejilerinin kültür-sanat alanında kolektif çalışmalar için referans olma niteliğine sahip olacağı öngörülmektedir.