kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı başlıyor

24 Haziran 2021

Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını, sanatçıları, inisiyatifleri ve aktivistleri desteklemeyi hedefleyen CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, 30 Haziran 2021’de başlıyor.

Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye Ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Büyükşehirlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kişi ve kurumlara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik dört ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye destek verilecek.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu teşvik eden projelere ve bireylere destek sağlayacak. Öncelikli hedefi ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin kültürel altyapısını yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla güçlendirmek olan programdan; kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, sanatçılar, kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm kişi, kurum ve girişimler yararlanabilecek.

Projenin faaliyetleri, Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütülecek.

HİBE PROGRAMLARI

Proje kapsamında özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyükşehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş bir yer ayıracak olan hibe programları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kültür sanat alanında diyaloğun, iş birliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Hibe programları, “Yerel Projeler”, “Yapısal Destek”, “Kentler Arası Ağ Geliştirme” ve “Sanatsal Üretim” başlıklı dört farklı kategoride hayata geçirilecek ve sanatçılara, kültür profesyonellerine, kültür kurumlarına finansman sağlayacak.

Hibe Programları kapsamında yapılacak 14 farklı açık çağrının sonunda, 200’ün üzerinde projeye ve sanatsal üretime destek verilecek. Kültür-sanat prodüksiyonlarından eğitim programlarına, performans ve aktivite kapasitelerini geliştirmeye yönelik altyapı çalışmalarından sanatçı değişim ve misafir sanatçı programlarına kadar geniş bir yelpazedeki girişimler programdan yararlanabilecek. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecek.

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı kültür-sanat alanında çalışan STK’lara, kültür üreticilerine ve aktivistlere fon sağlayacak.

Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Yapısal Destek Hibe Programı, kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere ve ilgili sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlayacak. Bu program kapsamında sağlanan desteğin uzun vadede kültür-sanat projeleri ve etkinliklerine daha geniş bir izleyici kitlesinin katılabilmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

Türkiye genelinde bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı; farklı şehirlerden aktörler arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesine odaklanacak. Program çerçevesinde, şehirlerarası büyük ölçekli projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Görsel sanatlar alanında kariyerinin başındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu ise yararlanıcılarına, Türkiye sanat alanından yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek verecek. Böylece projeye davet edilen sanatçılara danışmanlık, deneyim paylaşımı, kültürel altyapı geliştirme, ağ kurma ve uluslararası sanat dünyasına erişim olanağı sağlanması hedefliyor.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

Kapasite Geliştirme Programı, Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde faaliyet gösteren sanatçılara, kültür sanat girişimlerine ve sivil toplum çalışmalarına ihtiyaç duydukları konularda eğitim desteği vererek kültür yönetimi ve sivil katılım konularındaki becerilerini geliştirmeyi sağlamayı ve bu aktörler arasında iş birliği ve diyalog için gerekli zemini sunmayı amaçlıyor.

Program kapsamında, kültür ve sanat alanında farklı başlıklarda 12 atölye düzenlenecek ve bu etkinlikler Türkiye’nin her bölgesinden sanatçıya, kültür üreticilerine ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına açık olacak.

Kapasite Geliştirme Programı eğitimlerinin içerikleri, ihtiyaç analizleri yapılarak belirlenecek ve bu ihtiyaçlara yönelik en uygun biçimde; mentörlük, konferans ve webinar gibi yöntemlerle sunulacak. Program kapsamında proje süresinin sonuna kadar düzenlenecek olan etkinliklerle en az 180 kişi ve kuruluşa ulaşılması hedefleniyor.