kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

‘Türkiye’de Müzik Emeğinin Durumu’ başlıklı araştırma raporu yayınlandı

14 Eylül 2022

Selda Dudu, Evrim Hikmet Öğüt ve Özge Ç. Denizci tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün programı desteğiyle hazırlanan ‘Türkiye’de Müzik Emeğinin Durumu – Türkiye’deki Müzik Emekçilerinin Çalışma Koşulları ve Gelir Durumları Üzerine Araştırma Raporu’ başlıklı rapor yayınlandı. Raporda araştırma bulguları, Anket Katılımcılarının Genel Profili, Çalışma Koşulları, Gelir Durumu, Sonuç ve Öneriler ana başlıkları altında özetleniyor.

Özellikle pandemi öncesi süreçte Türkiye genelinde müzik sektörüne hâkim olan çalışma koşullarını anlamayı hedefleyen araştırma aynı zamanda, pandemi sürecinin müzik emekçilerinin istihdam ve gelir durumlarına yansıyan olumsuz etkilerini ortaya koyarken söz konusu genel koşulları göz önünde tutan bir değerlendirme yapmayı amaçlıyor.

Araştırma evreni Türkiye’deki bütün müzik emekçilerini kapsayan bu çalışma, 8 Kasım – 10 Aralık 2020 tarihleri arasında 410 müzik emekçisinin katıldığı çevrimiçi anket çalışması ve sınırlı sayıda görüşmeye dayanıyor. Anket; yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi gibi demografik soruları da içeren ve ağırlıklı olarak çalışma koşullarına ve gelire odaklanan 30 adet kapalı ve bir adet açık uçlu soru içeriyor. Anketin örneklemi, katılımcı sayısı ve demografik dağılım açısından Türkiye’deki müzik emekçilerinin çalışma koşulları ve gelir durumlarına ilişkin anlamlı veri üretebilme kapasitesine sahip. Anket, gönüllülük esasıyla ve anonim olarak gerçekleştirildi.

Anket çalışmasına ek olarak, katılımcı profilinin demografik özellikleri gözetilerek belirlenen 10 müzik emekçisiyle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş. Bu görüşmeler, anket verisinin sağlamasını yapma, analizi derinleştirme ve kişisel deneyimi analize yansıtma amacı taşıyor. Görüşmeciler, iletişim bilgilerini gönüllü olarak paylaşan katılımcılar arasından belirlendi ve yine kimlikleri gizli tutuldu.